Menu

Pierwsze w Polsce narzędzie badania dobrostanu - Vitamin TAW

Vitamin TAW to autorskie, jedyne w Polsce, innowacyjne narzędzie badań dobrostanu pracowników w 12 wymiarach organizacji. 
Bazuje ono na założeniach amerykańskiego psychologa pracy Petera Warra, który wyróżnił 12 kluczowych cech pracy ważnych w diagnostyce well-being kadr. W zależności od poziomu występowania wpływają one pozytywnie lub negatywnie na funkcjonowanie pracowników.

Przedmiot badań

Nasze narzędzie analizuje dobrostan w następujących wymiarach pracy: 

I grupa - wartości cech pracy nie powinny przekraczać wartości granicznej, bo na wyższym poziomie są już szkodliwe:
 • Kontrola osobista: zakres i swoboda podejmowanych przez pracownika decyzji dotyczących pracy, wyboru sposobu i czasu jej wykonania oraz doboru współpracowników.
 • Wymagająca kontrola: częstość i intensywność kontroli pracownika i oceny wykonywanych przez niego zadań, oparta na negatywnej informacji zwrotnej, ukierunkowanej na wyłapywanie błędów.
 • Różnorodność pracy: poziom zróżnicowania pracy w obszarze typów zadań, sposobów oraz miejsca ich wykonywania. 
 • Obciążenie pracą: poczucie zmęczenia nadmiarem pracy i trudnością zadań. 
 • Poziom kontaktów towarzyskich: intensywność i jakość kontaktów pracownika ze współpracownikami, przełożonymi, klientami w kontekście wykonywanej pracy. 
 • Rozwój i ocena: postrzegany przez pracownika nacisk na jego rozwój dla dobra organizacji.
II grupa - wartości cech powinny być jak najwyższe:
 • Wspierająca kontrola: relacje pracownika z przełożonym oparte na pozytywnej informacji zwrotnej, dotyczącej efektów i sposobów pracy. 
 • Poczucie bezpieczeństwa w organizacji: postrzeganie przez pracownika wysiłków organizacji ukierunkowanych na zapewnienie jej członkom bezpieczeństwa fizycznego.
 • Wynagradzanie finansowe: poziom zadowolenia pracownika z finansowego wynagradzania.
 • Znacząca pozycja społeczna: potrzeba sensownej i użytecznej pracy na rzecz innych i samej organizacji. 
 • Etyczność organizacji: postrzegane przez pracownika zaangażowanie organizacji w respektowanie norm i zasad etycznych w jej funkcjonowaniu. 
 • Perspektywa kariery: jasność zasad planowania kariery w organizacji, w tym wiedzy o warunkach awansu i wynagrodzeń.
Metodologia

Vitamin TAW to standaryzowany, anonimowy kwestionariusz zawierający:
 • wstęp do ankiety wyjaśniający cele badania oraz zachęcający do udziału w badaniach opinii,
 • część A i B – 83 pytania zamknięte odnoszące się do różnych sytuacji zawodowych pracownika,
 • część C – 12 cech pracy wymagających uszeregowania na skali ważności przez pracownika,
 • metryczkę z podstawowymi informacjami demograficznymi gwarantującymi anonimowość,
 • podziękowanie za udział w badaniu.
Szacowany czas wypełniania kwestionariusza (w wersji online lub papier-ołówek) wynosi 15 min. 

Szkolenia Wrocław

Raport z badania

Wyniki z kwestionariuszy są zebrane w Vitamin COCTAIL – raporcie opracowanym indywidualnie dla organizacji. 

Raport, dostępny w formie opisowo-graficznej zawiera:
 • analizę poczucia dobrostanu (well-being) w 12 wymiarach pracy przez pracowników,
 • ocenę poczucia dopasowania pracowników do organizacji,
 • analizę ważności 12 cech pracy dla grup pracowników,
 • wskaźnik funkcjonowania organizacji jako organizacji pozytywnej,
 • rekomendacje ekspertów TAW Polska w zakresie działań mających wpływ na stabilizowanie czy wzrost poczucia dobrostanu w firmie.
W zależności od potrzeb przedsiębiorstwa Vitamin TAW uwzględnia takie zmienne społeczno-demograficzne, jak: wiek, płeć, wykształcenie, staż pracy w ogóle, staż pracy w organizacji, dział pracy organizacji czy rodzaj stanowiska (kierownicze/nie kierownicze).

Szkolenia Wrocław

Korzyści z badań dobrostanu dla organizacji

Badania poziomu dobrostanu w miejscu pracy spełniają ważne cele organizacyjne: 
 • diagnostyczne - przedsiębiorstwo poznaje opinie pracowników na temat sprawności i efektywnością różnorodnych mechanizmów w organizacji: systemu bezpieczeństwa, systemu wynagrodzeń, systemu zarządzania itd.; 
 • komunikacyjne  – poprzez zaproszenie pracowników różnych szczebli i obszarów pracy do podzielenia się opiniami; 
 • motywacyjne i integracyjne – poprzez diagnozowanie poziomu zadowolenia/ niezadowolenia z pracy wśród kadr; wzięcie przez pracowników współodpowiedzialności za sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa. 
Dane uzyskane w wyniku analizy pozwalają m.in. na formułowanie wniosków popartych twardymi danymi m.in. na temat: 
 • zakresu, w jakim przedsiębiorstwo realizuje ideę „organizacji pozytywnej”, 
 • mocnych i słabych stron organizacji z punktu widzenia jej pracowników,
 • skuteczności i zadowolenia z działań podjętych lub planowanych przez organizację, 
 • różnic w nastawieniu i potrzebach pracowników, 
 • palety motywatorów dla pracowników, 
 • utożsamiania się pracowników z firmą, jej celami i misją, 
 • nastrojów wśród kadry z uwagi na miejsce w strukturze organizacyjnej, 
 • efektywności przywództwa na różnych szczeblach zarządzania, 
 • efektywności planowania rozwoju karier pracowniczych.